Δελτίο Τύπου

ΠΡΟΣ:   1.  Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας του Υπουργείου Υγείας.          

             2. Τα μέλη του Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδας.

             3. ΕΟΠΠΕΠ.

             4. Κάθε ενδιαφερόμενο.

        Εκ προοιμίου αναφέρεται  ότι το καθύλην αρμόδιο Υπουργείο Υγείας ήδη έχει επιληφθεί  του θέματος των ποδολόγων και της Ποδολογίας γενικότερα στην Ελλάδα, όπως τούτο προκύπτει από την εν Ολομελεία εκδοθείσα  γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ, για το επάγγελμα του Ποδολόγου κ.λπ.

        Συγκεκριμένα: Από την ίδια την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση της 295ης/18.3.2022 συνεδρίασης του Κ.ΕΣ.Υ. που βασίσθηκε στα   με αριθ. πρωτ. Γ5β/Γ.Π. 36079/24-5-2019, Γ5β/ΔΥ 26-5-2020, Γ5β/ΔΥ 30-11-2020, Γ5β/ΔΥ 18-1-2021, Γ5β/ΔΥ 28-4-2021, Γ5β/ΔΥ 18-5-2021 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Διεύθυνσης Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας – Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Υγείας, τα οποία διαβιβάστηκαν στο Κ.Ε.Σ.Υ. με τα συνημμένα σε αυτά δικαιολογητικά, αναφορικά με το αίτημα θεσμοθέτησης του επαγγέλματος Ποδολόγου, καθώς και στο με αριθ. πρωτ. 36079/14-5-2019 υπόμνημα του Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδας προκύπτουν τα ακόλουθα:

      α) Μετά την λήψη των άνω σχετικών στοιχείων η αρμόδια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, αναφέρει ότι  «Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.). με την  υπ’ αριθ. 26 απόφαση «Δημιουργία Τμήματος Γ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Επαγγέλματος Ποδολόγου» της 295ης/18-3-2022 Ολομέλειάς του, η οποία έγινε δεκτή από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, γνωμοδότησε ομόφωνα ότι:

        β) «Η Ποδολογία είναι ο τομέας που ασχολείται με την υγεία και την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που προσβάλλουν τον άκρο πόδα. Πρόκειται για ένα αυτόνομο επάγγελμα του κλάδου της υγείας, το οποίο συνεπικουρεί πολλές ιατρικές ειδικότητες, απόλυτα διακριτό από αυτό του Ποδιάτρου που παραπέμπει σε ιατρική ειδικότητα.

       γ) Ο Ποδολόγος λειτουργεί προληπτικά και, εν μέρει, θεραπευτικά, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες μεθόδους,  σχετικά με τις παθήσεις των κάτω άκρων, σε συνεργασία πάντα με την εμπλεκόμενη ιατρική ειδικότητα της πάθησης για την οποία παρουσιάστηκε ο ασθενής και δεν δύναται να προβαίνει σε διενέργεια χειρουργικών πράξεων.

        δ) Ιδιαίτερα σημαντική μπορεί να θεωρηθεί η συμβολή του στην αντιμετώπιση του σύγχρονου προβλήματος του διαβητικού ποδιού, αλλά πάντα σε συνεργασία με τον θεράποντα διαβητολόγο.

        ε) Ο Ποδολόγος θα μπορεί να αναγνωρίζει έγκαιρα τη σοβαρότητα της κατάστασης και να παραπέμπει άμεσα τον διαβητικό ασθενή σε διαβητολογικά κέντρα με εξειδίκευση στο διαβητικό πόδι, προκειμένου να αντιμετωπισθεί συνολικά, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες.

        στ) Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο θα αποφορτιστεί το σύστημα υγείας και τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, αλλά θα υπάρξει και σημαντικό οικονομικό όφελος και για τους ασθενείς και για το Δημόσιο σύστημα Υγείας από την έγκαιρη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.

        ζ) Συνεπώς, υπάρχει άμεση αναγκαιότητα δημιουργίας Τμήματος Ποδολογίας στην Γ’/Βάθμια Εκπαίδευση.».

        η) Εξ όλων των παραπάνω συνάγεται ότι το επάγγελμα  του Ποδολόγου, ήδη γνωμοδοτικά, εντάχθηκε στην Γ/Βάθμια Εκπαίδευση, οπότε είναι δέσμιο το Υπουργείο Παιδείας να δημιουργήσει Τμήμα Ποδολογίας στην Γ/Βάθμια Εκπαίδευση, αφού τούτο ζητείται με  το άνω έγγραφο από  το καθύλην αρμόδιο  Υπουργείο Υγείας.

        θ) Κατά ταύτα, δύναται  να  παρέχεται η δυνατότητα άμεσης και νόμιμης επαγγελματικής αποκατάστασης στο αντικείμενο της ποδολογίας με λήψη αδείας ασκήσεως επαγγέλματος και με άδεια λειτουργίας ποδολογικού κέντρου προς διενέργεια θεραπείας των κάτω άκρων κ.λπ.

        ι) Από την, ως άνω,  Γνωμοδότηση του υπαγομένου Κ.Ε.Σ.Υ. στην καθύλη αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας προκύπτει εμμέσως, πλην σαφώς, ότι η Ακαδημία  Ποδολόγων Ελλάδος έχει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, ώστε να  αποτελεί αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό Φορέα Ποδολογίας, αφού δύναται να  προσφέρει επαγγελματική αποκατάσταση και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ποδολόγου.

       ια) Θα πρέπει να τονισθεί  ότι  ο περατώνων τις σπουδές του και λαμβάνων βεβαίωση περί επάρκειας γνώσεων και τέχνης ποδολογικού αντικειμένου από την Ακαδημία και από το σωματείο  Ποδολόγων Ελλάδας, δικαιούται να λαμβάνει άδεια ασκήσεως  επαγγέλματος  ποδολόγου με  λειτουργία και ποδολογικού Κέντρου, καθόσον:

        Προς απάντηση στις κακόπιστες ερωτήσεις του ΕΟΠΠΕΠ αναφέρονται και τα ακόλουθα:

        α) Η Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας είναι μια Ακαδημία, όπως, κατά την εξαγγελία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,  είναι και η Αστυνομική Ακαδημία.                 

       β)  Στη βάση αυτή έχουν ιδρυθεί, ενδεικτικά, οι εξής Ακαδημίες: α) Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, β) Πυροσβεστική Ακαδημία, γ) Μουσική Ακαδημία, δ) Ακαδημία Μπάσκετ, ε) Ακαδημία Ποδοσφαίρου, στ) Ακαδημία Μηχανικής Παραγωγής για νέους και νέες πτυχιούχους, ζ) Ακαδημία Ναυτικών κλπ.

             γ) Όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό της μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα  Ακαδημίας Ποδολόγων Ελλάδας, η επωνυμία αυτή εγκρίθηκε από την Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως απολύτως συμβατή με το σκοπό και τα μέσα επίτευξης αυτών, καθώς επίσης εγκρίθηκε και από την Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, που ενέκρινε το καταστατικό, αφού ήλεγξε τους σκοπούς, τους οποίους ενέκρινε, ως μη κερδοσκοπικούς, γι’ αυτό και το καταστατικό νομοτύπως έχει δημοσιευθεί στα βιβλία των μη κερδοσκοπικών αστικών εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό Μητρώου 433056.

        δ) Εν κατακλείδι αναφέρεται ότι η παραπληροφόρηση και η κάθε κακόπιστη διαστρέβλωση των γεγονότων δεν παρέχει καλές υπηρεσίες στον κλάδο αν και στο παρατιθέμενο ερωτηματολόγιο οι διατυπούμενες ερωτήσεις είναι τόσο ψευδείς και εξωπραγματικές, που εξόφθαλμα διαπιστώνεται ότι δεν έχουν την παραμικρή βαρύτητα και αξία.

        Η Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας  παρέχει επιστημονική επιμόρφωση  και πλήρη προώθηση του επαγγέλματος των ποδολόγων.

         ε) Όσον αφορά  στο  θέμα της άδειας ασκήσεως του αυτονόμου  επαγγέλματος ποδολόγου, που εντάσσεται στον κλάδο υγείας, αυτό  έχει κατοχυρωθεί στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Κύπρο κ.λπ. ήδη δε, δια του άνω εγγράφου του ΚΕΣΥ,  έχει αναγνωρισθεί  και στην Ελλάδα, η οποία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το σωματείο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ